• ocena prawidłowości i kompletności  dokumentów oraz realizacji innych wymogów niezbędnych do sprzedaży produktów na każdym szczeblu ich dystrybucji od producenta przez importera do sprzedawcy detalicznego,

  • doradztwo w zakresie obowiązków oraz ryzyk związanych z wprowadzeniem do obrotu/sprzedażą produktu wynikających z ustaw o ogólnym bezpieczeństwie produktów oraz o systemie oceny zgodności oraz innych aktów prawnych,

  • reprezentowanie w postępowaniu przed Inspekcją Handlową i Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji oraz innymi organami oraz sądami.