ODZYSKIWANIE NALEŻNOŚCI

Jesteśmy Kancelarią, która od lat specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń i odzyskiwaniu długów. Oferujemy fachową pomoc w sprawach związanych z pełnym zakresem windykacji należności, zarówno na etapie ich dochodzenia i odzyskiwania. Zabezpieczamy także majątek dłużników przed zbyciem z pokrzywdzeniem wierzycieli.  

Specjalizujemy się również w przeciwdziałaniu bezprawnym i nienależnym roszczeniom  prowadzonych przez firmy windykacyjne i komornicze. 

Kancelaria prowadzi sprawy sądowe na każdym etapie postepowania, współpracuje ze sprawdzonymi  komornikami i  firmami detektywistycznymi.  Mamy wypracowane działania zabezpieczające nieruchomości i majątek ruchomy dłużników na poczet odzyskania dochodzonego roszczenia.

CO TO JEST WINDYKACJA

Windykacja to dochodzenie roszczeń, której zadaniem jest dążenie do odzyskania należności lub rzeczy znajdujących się w posiadaniu osoby nieuprawnionej.

Możemy znaleźć się w sytuacji gdy ktoś nie wywiązuje się z zobowiązania ustnego, pisemnego, bądź naraził nas na szkodę i wówczas stajemy się Wierzycielami czyli osobami, którym przysługuje roszczenie. Jeżeli nie nastąpi dobrowolne zaspokojenia nas na drodze polubownej, pozostaje droga sądowa. Prowadzenie procesu wymaga znajomości nie tylko stanu faktycznego ale przede wszystkim obowiązujących procedur umożliwiających ewentualne zaskarżenie niekorzystnych dla nas rozstrzygnięć.

Możemy również znaleźć się w sytuacji odwrotnej t.j.  gdy ktoś zgłasza przeciwko nam roszczenie bądź posiada już przeciwko nam tytuł egzekucyjny i zamierza, bądź prowadzi już egzekucję to wówczas stajemy się Dłużnikami.

Zarówno Wierzyciel jak i Dłużnik może dochodzić swych praw na drodze sądowej. Ważne jest aby dokładnie określić roszczenie i w odpowiedniej formie skierować go do Sądu tak aby po zakończeniu sprawy sądowej prowadzić skuteczną egzekucję, bądź wybrać sposób obrony przed tą egzekucją. Wielokrotnie bywa, że prowadzona egzekucja jest na granicy prawa.

Najczęściej spotykane pojęcia czynności windykacyjnych to:

  • windykację polubowną, dzielącą się na tzw. windykację pośrednią np. telefoniczną, listową oraz osobistą tzn. bezpośrednie spotkania z dłużnikiem, mediacja pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem
  • windykację sądową dotyczącą przypadków, gdzie brak chęci współpracy ze strony dłużnika sprowadza się ona do uzyskania sądowego wyroku lub nakazu zapłaty, któremu nadana jest klauzula wykonalności. Prawomocny wyrok z klauzulą wykonalności jest podstawą do skierowania sprawy na drogę egzekucji komorniczej.
  • windykację komorniczą obejmującą pełną obsługę kontaktów z komornikiem przekazanie egzekucji, nadzór egzekucji, wnioskowanie o egzekucję z konkretnego majątku oraz o licytację mienia ruchomego lub nieruchomości.

Fachowość i wieloletnie doświadczenie Kancelarii  pomorze  wybrać Klientowi najlepsza drogę do uzyskania założonych celów.

Zapraszamy do współpracy.