• sprawdzenie dłużnika pod kątem możliwości wyegzekwowania od niego wierzytelności,

  • prowadzenie negocjacji na etapie postępowania przedsądowego z dłużnikami oraz kontrahentami Klienta w celu ugodowego doprowadzenia do spłaty zadłużenia lub doprowadzenia do rozwiązania konfliktu,

  • wnoszenie pozwów i prowadzenie postępowań sądowych,  także w nietypowych postępowaniach takich jak przykładowo przed sądami arbitrażowymi, Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, czy E-Sądem,

  • wnoszenie skarg i prowadzenie spraw przed sądami administracyjnymi,

  • prowadzenie postępowań egzekucyjnych,

  • stosowanie dodatkowych metod nacisku na dłużnika